INFORME ANUAL 2013

Presentació del primer informe anual sobre els nivells d'exposició a camps electromagnètics de radiofreqüència a Catalunya

21/05/2014
La Direcció General de Qualitat Ambiental, del Departament de Territori i Sostenibilitat i la Direcció General de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, del Departament d'Empresa i Ocupació presenten per primera vegada un informe anual sobre els nivells d'exposició de camps electromagnètics (CEM) de radiofreqüència a Catalunya.

 

Presentació de l'informe anual 2013 sobre exposició CEM de radiofreqüència a Catalunya

Els nivells mesurats tant per la xarxa d'equips de mesura contínua propers a les antenes com per equips portàtils, amb els que s'han realitzat mesuraments a espais anomenats sensibles, són molt inferiors als nivells màxims indicats a la normativa.

Aquest és el primer any que, a partir de més de 4.000 mesuraments efectuats amb equips portàtils a 1.266 espais diferents, es disposa d'informació sobre els nivells reals d'exposició a CEM als espais anomenats sensibles, com són les llars d'infants, escoles, hospitals, geriàtrics, centres d'atenció primària, parcs públics, així com habitatges propers a antenes.

Per primer cop es redacta un informe anual sobre els nivells d'exposició a CEM de radiofreqüència a Catalunya (2013), el qual s'emmarca dins dels objectius marcats pel projecte de la Governança Radioelèctrica (2010-2014), cofinançat per la Comissió Europea mitjançant l'instrument LIFE.  L'informe és el resultat de l'anàlisi, per un costat, de les 4.019 mesures realitzades en 1.266 espais i, per l'altre, dels nivells mesurats pels 299 equips que mesuren de forma contínua els nivells de CEM generats per les antenes de telefonia mòbil en un entorn proper a aquestes (xarxa SMRF).

El projecte de la  Governança Radioelèctrica té un doble objectiu, d'una banda, que la ciutadania pugui gaudir de serveis de qualitat de veu i dades, per tal de poder desenvolupar les seves activitats socials i econòmiques en mobilitat i, d'altra, que el desplegament d'antenes de telefonia mòbil, necessari per poder oferir aquests serveis de qualitat, sigui suficient, ordenat i respectuós amb les persones i amb el medi ambient. Així, el projecte inclou accions de control del nivell d'exposició a CEM de radiofreqüència, de generació de consens social i d'ordenació d'infraestructures de telecomunicacions.

L'any 2005 la Generalitat inicià el desplegament de la xarxa SMRF (sistema de mesurament de radiofreqüència) amb equips fixos que mesuren de forma contínua el nivell de CEM generat per les antenes de telefonia mòbil, i que estan instal·lats a prop d'aquestes, majoritàriament a les teulades dels edificis. Posteriorment, i degut a un increment de les instal·lacions de radiocomunicació, aquesta xarxa ha anat augmentant el nombre d'equips, fins arribar a tenir a finals de 2013 un total de 299 equips, instal·lats en 184 municipis de Catalunya (68 d'ells cofinançats per la Comissió Europea mitjançant l'instrument LIFE). Això posiciona aquesta xarxa com una de les més grans del món. Els equips mesuren el nivell de CEM de forma contínua 24 h/dia, 365 dies/any.

A finals de 2012, la Generalitat inicià una campanya de mesuraments puntuals mitjançant l'adquisició de 50 equips portàtils (també cofinançats a través de l'instrument LIFE). Aquests equips han estat cedits majoritariament a diferents municipis, escollits per criteris de població i de distribució per tota Catalunya, amb l'objectiu de realitzar mesuraments d'exposició de CEM de radiofreqüència principalment al voltant d'espais sensibles: llars d'infants, escoles, hospitals, geriàtrics, centres d'atenció primària, parcs públics i habitatges propers a antenes).

Els nivells mesurats amb els equips portàtils no només consideren l'aportació de la telefonia mòbil, sinó que integren el conjunt d'emissions de CEM procedents de la majoria de sistemes de radiocomunicació: FM, televisió, telefonia mòbil, WIFI i WiMAX entre d'altres.

Tots els nivells mesurats, tant pels equips de mesura contínua de la xarxa SMRF com pels equips portàtils, són públics i es poden consultar al lloc web de la Governança Radioelèctrica.

De l'anàlisi de les dades es pot concloure que en tots els casos els valors són molt inferiors als nivells màxims establerts a la normativa, la qual es basa en recomanacions internacionals i ha estat adoptada per la majoria de països de la Unió Europea. Els nivells més alts es donen en l'entorn proper a les antenes i a una alçada similar a aquestes, i aquests disminueixen substancialment en incrementar-se la distància o amb la interposició d'obstacles, com són les parets i els sostres dels edificis.  Conseqüentment, els nivells mesurats a l'interior dels edificis són generalment força més baixos que els nivells mesurats a l'exterior d'aquests.

Els nivells màxims permesos a la normativa varien en funció de la freqüència utilitzada pel sistema de radiocomunicació. Així, per sistemes de radiocomunicació com la FM o la televisió el màxim permés per al públic en general és de 28 V/m, per a la telefonia mòbil és de 41 V/m i per al WiFi és de 61 V/m.

La majoria dels equips de la xarxa SMRF mesuren el nivell de CEM exclusivament de les freqüències de la telefonia mòbil, encara que hi ha alguns que també mesuren i integren el conjunt d'emissions de CEM de la majoria dels sistemes de radiocomunicació, com l'FM, la televisió, el WiFi o el WiMAX, entre altres.