3000 EXPEDIENTS

Se superen els 3.000 informes de mesures realitzades amb els equips portàtils cedits a diferents entitats participants

24/02/2015
Les entitats que participen en el projecte de la Governança Radioelèctrica amb la cessió dels 50 equips portàtils han realitzat, fins al 22 de febrer de 2015, més de 3.000 informes de mesures del nivell de camp electromagnètic de radiofreqüència amb els equips portàtils cedits als seus municipis, que inclouen més de 9.000 mesures realitzades.

(Per visualització en format pdf, cliqueu aquí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ubicació dels llocs on s'han fet els 3.000 informes, així com els nivells mesurats, es poden consultar al lloc web de la Governança Radioelèctrica.

A continuació mostrem la gràfica de l'evolució del nombre d'informes disponibles al lloc web de la Governança Radioelèctrica:

 

Els 3.035 informes disponibles inclouen 9.186 mesures. Entre els 3.035 informes hi ha disponibles 1.033 informes de centres educatius, dels quals: 296 informes corresponen a llars d'infants, 490 informes a centres d'educació infantil i primària i 247 informes a centres d'educació secundària obligatòria.

 

A continuació us mostrem una taula resum dels 3.035 informes disponibles al lloc web de la Governança Radioelèctrica, indicant el número d'informes per cada tipologia de lloc on s'han realitzat les mesures, així com els nivells mitjos de les mesures realitzades a l'exterior i a l'interior de cadascun dels tipus de lloc mesurat:

Recordem que el nivell màxim permès de camp electromagnètic de radiofreqüència indicat per la normativa per a la banda de freqüències de la sonda utilitzada pels equips portàtils (de 100kHz a 8GHz), és de 28 V/m.