2500 EXPEDIENTS

Se superen els 2.500 informes de mesures realitzades amb els equips portàtils cedits a diferents entitats participants

09/12/2014
Les entitats que participen en el projecte de la Governança Radioelèctrica amb la cessió dels 50 equips portàtils han realitzat, fins al 9 de desembre de 2014, més de 2.500 informes de mesures del nivell de camp electromagnètic de radiofreqüència amb els equips portàtils cedits als seus municipis, que inclouen més de 7.500 mesures realitzades.

(Per visualització en format pdf, cliqueu aquí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ubicació dels llocs on s'han fet els 2.500 informes, així com els nivells mesurats, es poden consultar al lloc web de la Governança Radioelèctrica.

A continuació mostrem la gràfica de l'evolució del nombre d'informes disponibles al lloc web de la Governança Radioelèctrica:

 

Els 2.506 informes disponibles inclouen 7.585 mesures. Entre els 2.506 informes hi ha disponibles 858 informes de centres educatius, dels quals: 250 informes corresponen a llars d'infants, 394 informes a centres d'educació infantil i primària i 214 informes a centres d'educació secundària obligatòria.

 

A continuació us mostrem una taula resum dels 2.506 informes disponibles al lloc web de la Governança Radioelèctrica, indicant el número d'informes per cada tipologia de lloc on s'han realitzat les mesures, així com els nivells mitjos de les mesures realitzades a l'exterior i a l'interior de cadascun dels tipus de lloc mesurat:

Recordem que el nivell màxim permès de camp electromagnètic de radiofreqüència indicat per la normativa per a la banda de freqüències de la sonda utilitzada pels equips portàtils (de 100kHz a 8GHz), és de 28 V/m.