Normativa

 • Introducció

   

  La normativa vigent a Catalunya en relació amb els nivells màxims permesos d'exposició a camps electromagnètics per al públic en general és el Reial decret 1066/2001. Els nivells indicats en el RD 1066/2001 són els mateixos que els indicats en la Recomanació del Consell de la Unió Europea de l'any 1999, que són els mateixos que els indicats per l'ICNIRP l'any 1998.

  Per elaborar la Recomanació 1999/519/EC, la Comissió Europea va recórrer al Comitè Científic dels Riscos Sanitaris Emergents i Recentment Identificats –CCRSERI- (SCENIHR, sigla en anglès), per determinar els límits recomanables d'acord a l'estat del coneixement científic i complint amb les seves obligacions de seguiment i vigilància.

  La majoria dels països de la Unió Europea apliquen els nivells de la Recomanació 1999/519/CE del Consell, amb els mateixos nivells que la recomanació de l'ICNIRP.

  Països de fora de la Unió Europea com el Japó, el Brasil o Nova Zelanda apliquen els mateixos nivells indicats per les recomanacions de l'ICNIRP. Els EUA i el Canadà tenen límits superiors.

  En aquest apartat es poden consultar tots aquests documents, així com també altres documents addicionals.